Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)
Розвиток системи організаційних знань: професійно-освітній аспект
Мартиненко М. В. Розвиток системи організаційних знань: професійно-освітній аспект : монографія / М. В. Мартиненко. ‒ Харків : [ФОП Александрова К.М.], 2016. ‒ 342 с. : іл. ‒ Дод.: с. 309-342. ‒ Бібліогр.: с. 261-308.
Державна служба
Оболенський О. Ю. Державна служба : навч. посіб. / О. Ю. Оболенський. ‒ Київ : КНЕУ, 2003. ‒ 343 с.
Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ
Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ / за ред. М. І. Кісіля, О. В. Захарчука, М. М. Кропивка; Укр. ін-т експертизи сортів рослин. ‒ Київ : [Алефа], 2011. ‒ 216 с. : іл. ‒ Дод.: с. 175-216. ‒ Бібліогр.: с. 171-174.
Економічний ризик: ігрові моделі
Економічний ризик: ігрові моделі : навч. посіб.; рекоменд. МОН / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал [та ін.]; за ред. В. В. Вітлінського; Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : [КНЕУ], 2002. ‒ 446 c. : іл. ‒ Бібліогр. : с. 439-446.
Енциклопедія освіти
Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. ‒ Київ : Юрінком Інтер, 2008. ‒ 1037 с. ‒ Імен. покажч.: с. 1023-1024. ‒ Предм. покажч.: с. 1025-1037.
Економетрія
Кулинич О. І. Економетрія : навч. посіб.; рекоменд. МОН / О. І. Кулинич. ‒ Хмельницький : Поділля, 2003. ‒ 214 с. : іл. ‒ Дод.: с. 200-211. ‒ [Автограф] ‒ Бібліогр.: с. 199.
Історія економічних учень. Ч. 1
Історія економічних учень : підручник: у 2-х ч. ‒ Ч. 1; затв. МОН / [В. Д. Базилевич, П. М. Леоненко, Н. І. Гражевська [та ін.]]; за ред. В. Д. Базилевича. ‒ 3-те вид. випр. і допов. ‒ Київ : Знання, 2006.‒ 582 с. : іл., фотогр. ‒ Бібліогр. до кожн. розд.
Історія економічних учень. Ч. 2
Історія економічних учень : підручник: у 2-х ч. ‒ Ч. 2; затв. МОН / [В. Д. Базилевич, П. М. Леоненко, Н. І. Гражевська [та ін.]]; за ред. В. Д. Базилевича. ‒ 3-те вид. випр. і допов. ‒ Київ : Знання, 2006.‒ 575 с. : іл., фотогр. ‒ Глосарій с. 537-582. ‒ Бібліогр. до кожн. розд.
Актуальні проблеми управління. Т. 1
Актуальні проблеми управління : монографія: у 2-х т.; Т. 1 : [присвяч. 15-річчю фак-ту Класич. приватн. ун-ту і фак-ту упр. та маркетингу] / [В. Огаренко, В. Корнієв, К. Райхель [та ін.]]; [за наук. ред. В. Огаренка]; Класич. приватн. ун-т Жешувська політехніка. ‒ Запоріжжя-Жешув : КПУ, 2008. ‒ 470 с. : іл. ‒ Бібліогр. до кожн. розд.
Актуальні проблеми управління. Т. 2
Актуальні проблеми управління : монографія: у 2-х т.; Т. 2 : [присвяч. 15-річчю фак-ту Класич. приватн. ун-ту і фак-ту упр. та маркетингу] / [В. Огаренко, В. Корнієв, К. Райхель [та ін.]]; [за наук. ред. В. Огаренка]; Класич. приватн. ун-т Жешувська політехніка. ‒ Запоріжжя-Жешув : КПУ, 2008. ‒ 547 с. : іл. ‒ Бібліогр. до кожн. розд.
Система правоохоронних органів
Дяченко В. І. Система правоохоронних органів : навч. посіб.: [присвяч. 10-річчю юрид. фак-ту КНЕУ] / В. І. Дяченко; Київський нац. екон. ун-т ‒ Київ : КНЕУ, 2003. ‒ 320 с. ‒ Дод.: с. 264-317. ‒ Бібліогр.: с. 254-263.
Технологічні процеси галузей промисловості
Технологічні процеси галузей промисловості : навч. посіб.; рекоменд. МОН / [Д. М. Колотило, А. Т. Соколовський, С. В. Гарбуз [та ін.]]; за наук. ред. Д. М. Колотила, А. Т. Соколовського; Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : КНЕУ, 2003. ‒ 378 с. : іл., табл. ‒ Бібліогр.: с. 376.
Основи стійкого розвитку : посіб. для перепідгот. фахівців
Основи стійкого розвитку = Basics of Sustasnable Development : посіб. для перепідгот. фахівців / за заг. ред. Л. Г. Мельника. ‒ Суми : Університетська книга, 2006. ‒ 325 c. : іл., табл. ‒ Бібліогр.: с. 314-323. ‒ (Стійкий розвиток).
Основи стійкого розвитку. Практикум
Основи стійкого розвитку. Практикум = Basics of Sustainable Development : навч. посіб. для вищ. навч. закл.; рекоменд. МОН / за ред. Л. Г. Мельника, О. І. Карінцевої. ‒ Суми : Університетська книга, 2005. ‒ 350 с. : іл., табл. ‒ Глосарій с. 274-348. ‒ (Стійкий розвиток).
Основи стійкого розвитку : навч. посіб. для післядипломної освіти
Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку = Basics of Sustainable Development : навч. посіб. для післядипломної освіти; рекоменд. МОН / Л. Г. Мельник. ‒ Суми : Університетська книга, 2006. ‒ 366 с. : іл., табл. ‒ Бібліогр.: с. 362-366. ‒ (Стійкий розвиток).
Право Європейського Союзу
Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу : загальна частина: підруч. для вищ. навч. закл.; затв. МОН / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець; Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : [КНЕУ], 2002. ‒ 460 с. : іл. ‒ Бібліогр.: с. 173-175. ‒ Дод.: с. 175-458.
Міжнародне економічне співробітництво України (Правові проблеми)
Міжнародне економічне співробітництво України (Правові проблеми) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 18 листоп. 2004 р. / [редкол.: В. Ф. Опришко, А. Ф. Савчук, О. О. Гайдулін [та ін.]]; Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : [КНЕУ], 2004. ‒ 453 с. : іл., табл.
Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи
Данилко В. К. Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи = The aArochemical Service: Reality and Perspective : монографія / В. К. Данилко, Л. В. Тарасович. ‒ Житомир : [ЖДТУ], 2012.‒ 255 с. : іл., табл. ‒ Бібліогр.: с. 204-225. ‒ Дод.: с. 226-255.
Управління процесом створення цінності на підприємстві: людський фактор
Безгін К.С. Управління процесом створення цінності на підприємстві: людський фактор : монографія / К. С. Безгін, І. В. Гришина, В. В. Ушкальов ; Донецьк. нац. ун-т. ‒ Донецьк : Ноулідж, 2011. ‒ 322 с. : іл. ‒ Дод.: с. 276-296.‒ [Автограф]. ‒ Бібліогр.: с. 297-322.
Статистика ринку товарів і послуг
Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг : навч. посіб.; рекоменд. МОН / Л. Г. Рождєственська; Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : КНЕУ, 2005. ‒ 419 с. : іл. ‒ Дод.: с. 36-38. ‒ [Автограф]. ‒ Бібліогр. в кінці кожн. розд.
Державне регулювання процесів соціально-економічного розвитку в Україні
Степаненко С.В. Державне регулювання процесів соціально-економічного розвитку в Україні : монографія / С. В. Степаненко; Нац. акад. держ. упр. при президентові України, Харк. регіональний ін-т держ. упр.‒ Харків : Магістр, 2015. ‒ 299 с. : іл. ‒ Бібліогр.: с. 284-298.
Актуальні питання освіти і науки
Актуальні питання освіти і науки = Current Issues of Education and Science : зб. наук. ст., матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Україна, Харків, 10-11 листоп., 2016 р.). / [редкол.: Т. В. Колбіна, Т. О. Дмитренко, О. В. Землянська [та ін.]]; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. ‒ Харків : ХОГОКЗ, 2016. ‒ 499 с. : іл. ‒ Бібліогр. в кінці ст.
Глобалізація і безпека розвитку
Глобалізація і безпека розвитку : монографія : [присвяч. ветеранам укр. фундаментальної науки ХХ ст. і молодим дослідникам глобалістики, геоекономіки і геополітики] / [О. Г. Білорус (керівник), М. О. Гончаренко, В. А. Зленко [та ін.]]; НАН України Ін-т світової екон.і міжнар. відносин, Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : [КНЕУ], 2001. ‒ 733 с. : іл.
Державне регулювання економіки
Чистов С. М. Державне регулювання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни; рекоменд. МОН / С. М. Чистов; Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : [КНЕУ], 2002. ‒ 208 с. : іл. ‒ Дод.: с. 198-199. ‒ Бібліогр.: с. 207.
Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»
Болюх М. А. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз» : навч. посіб.; рекоменд. МОН / М. А.Болюх, М. І. Горбаток; Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : [КНЕУ], 2002. ‒ 232 с. : іл. ‒ Дод.: с. 111-223. ‒ Бібліогр.: с. 230.
Теорія статистики
Кулинич О. І. Теорія статистики : підручник; затв. МОН / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. ‒ 3-тє вид., переробл. і доповн. ‒ Київ : Знання, 2006. ‒ 294 с. : іл. ‒ Дод.: с. 283-294. ‒ (Вища освіта ХХІ століття).
Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління
Дзвінчук Д. І. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління : монографія / Д. І. Дзвінчук; Ін-т вищ освіти, Акад. пед. наук України. ‒ Київ : [ЗАТ "Нічлава"], 2006. ‒ 379 с. : іл. ‒ Бібліогр.: с. 342-278.
Товарна інноваційна політика
Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика : підручник; рекоменд. МОН / В. Я.Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк; Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : [КНЕУ], 2002. ‒ 265 с. : іл. ‒ Бібліогр.: с. 262-264.
Управління вартістю підприємств
Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств : монографія / О. Г. Мендрул; Київський нац. екон. ун-т. ‒ Київ : [КНЕУ], 2002. ‒ 271 с. : іл. ‒ Глосарій с. 251-260. ‒ Бібліогр.: с. 261-271.
Економіка
Економіка : навч. посіб. для загальноосвітніх навч. закладів; допущено МОН / [С. В. Степаненко, А. М. Поручник, А. С. Бебело [та ін.]]; за ред. С. В. Степаненка; Київський нац. екон. ун-т. ‒ 2-ге допов. вид. ‒ Київ : [КНЕУ], 2001. ‒ 306 с. : іл. ‒ Дод.: с. 299-305. ‒ Бібліогр.: с. 298.
Техніко-економічне обгрунтування сучасних технологій виробництва
Техніко-економічне обгрунтування сучасних технологій виробництва : навч. посіб. / Ф. В. Новіков, Д. Ф. Новіков, О. А. Єрмоленко, В. О. Жовтобрюх. ‒ Дніпро : [Ліра], 2022. ‒ 255 с. : іл. ‒ Бібліогр.: с. 244-253.
Франція у Європейському просторі вищої освіти
Франція у Європейському просторі вищої освіти : зб. матер. / [упоряд. Г. Г. Крючков, В. Б. Бурбело]; Посольство Франції в Україні, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. ‒ Київ : [Київський університет], 2005. ‒ 169 с. ‒ Дод.: с. 148-166.
Аналіз ділових ситуацій
Аналіз ділових ситуацій : навч.-метод. посіб.; рекоменд. МОН / [Н. М. Вертіль, Т. П. Гаркалюк, І. В. Гришина [та ін.]]. ‒ Київ : [Логос], 2005. ‒ 292 с. : іл.