Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Розвиток вищої освіти в Україні: аспекти менеджменту та маркетингу
Пономаренко, В. С.
Розвиток вищої освіти в Україні: аспекти менеджменту та маркетингу : монографія / В. С. Пономаренко. - Харків : Майдан, 2020. - 529 с. : іл. - Дод.: с. 297-529; [Ex-Libris]. - Бібліогр.: с. 291-296. - ISBN 978-966-372-791-2.
Father Kovch's Ark
Father Kovch's Ark / [text be O. Kruk]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – 143 p. : il., fot. – ISBN 978-677-635-111-5.
Кібербезпека: лабораторний практикум з основ крипографічного захисту
Євсеєв, С. П.
Кібербезпека: лабораторний практикум з основ крипографічного захисту / С. П. Євсеєв, О. В. Мілов, О. Г. Король ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 240 с. : іл. – Бібліогр.: с. 237-239. – ISBN 978-617-7519-50-7.
Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки
Азьмук, Н. А.
Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки. Глобальні виклики та стратегії адаптації : [монографія] / Н. А. Азьмук. – Київ : Знання, 2019. – 335 с. : іл. – (Сучасна наука). – Дод.: с. 309-335. – Бібліогр.: с. 279-308. – ISBN 978-966-346-963-8. – 978-617-07-0755-0.
Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони
Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони. Матеріали регіонального круглого столу ( м. Харків, 24 квітня 2020 року). Вип. 4 / Ін-т підготов. юрид. кадрів для служ. безпеки України Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого; [Редкол.: Меленті Є.С., Євтушенко І.В., Гарбузов О.А., Пономарьов В.О]. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. – 310 c. – Бібліогр. до кожн. ст. – ISBN 978-617-7912-02-5.
Логістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
Балабанова, Л. В.
Логістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл.; рекоменд. МОН / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук ; Донецьк. нац. ун-т екон. і тогівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т екон. і упр. Каф. маркетингового менеджменту. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 367 с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – Покажч.: с. 363-367. – Бібліогр.: с. 359-362. – ISBN 978-617-574-072-9.
Технологія Ethernet
Технологія Ethernet : лаб. практикум з курсу «Комп'ютерні мережі» для студ. спец. 121-Інженерія прогр. забезп. , 122- Комп. науки, 126- Інф. сист. та технології / М. О. Білова, С. П. Євсеєв, О. С. Жученко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Львів; Харків : Новий Світ-2000, 2020. – 195 с. : іл. – ISBN 978-6177519-51-4.
Българите в Северното Причерноморие
Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. ХІІІ / О. Бубенюк, Н. Бундева, Л. Ганина [et al.] ; Великотърновски ун-т «Св. Св. Кирил и Методий», Одес. науч. дружество на Българистите. – Одеса; Велико Търново : [Симекс-принт], 2018. – 556 с. : іл., фот. – Бібліогр.: 509-556. – ISBN 978-966-2601-86-2.
Высшая школа Харьковщины: 80-е годы ХХ - начало ХХІ века (воспоминания, интервью, документы)
Высшая школа Харьковщины: 80-е годы ХХ - начало ХХІ века (воспоминания, интервью, документы) : моногр. / Народная Украинская Академия [под общ. ред. Е. В. Астаховой]. – Харьков : Изд-во НУА, 2020. – 540 с. : фот. – ISBN 978-966-2298-15-7.
Йосип Сталін. Фельдмаршал голодомору
Марочко, В.
Йосип Сталін. Фельдмаршал голодомору / В. Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т досл. Голодомору. – Київ : Мельник М. Ю., 2020. – 103 с. : іл. – ISBN 978-617-7838-03-5.
Летопись украинского Донбасса
Летопись украинского Донбасса. Донбасс в 1921-1941 гг. / [сост. Ю. Косенко]. – Ичня : Формат, 2019. – 321 с. : ил., фот. – ISBN 978-966-1567-84-8.
Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини
Липов, В. В.
Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини : навч.-практ. посіб. Модуль І : Світова система господарювання / В. В. Липов. – К. : Професіонал, 2008. – 367 с. : іл. – Дод.: с. 346-367. – Бібліогр.: с. 344-345. – ISBN 978-966-370-100-4.
Людський розвиток в Україні. Пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління
Людський розвиток в Україні. Пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, Т. А. Заяць [та ін.] ; НАН України, Ін-т демограафії та соц. досліджень ім.М.В. Птухи. – Київ : Академперіодика, 2020. – 353 c. : іл. – Дод.: с. 303-334. – Бібліогр.: с. 335-353. – ISBN 978-966-360-412-1.
Міфи про голодомор
Міфи про голодомор : [авт. тексту В. Брехуненко] / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т досл. Голодомору. – Дрогобич : Коло, 2020. – 67 с. : іл. – Прим.: с. 62-65. – Бібліогр.: с. 66-67. – ISBN 978-617-642-463-5.
Населення України. Демографічний вимір якості життя
Населення України. Демографічний вимір якості життя : [кол. моногр.] / О. М. Гладун, С. Ю. Аксьонова, Т. О. Гнатюк [та ін.] ; за ред. О. М. Гладуна; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М .В. Птухи. – Київ : [б. в.], 2019. – 390 с. : іл. – Дод.: с. 258-379. – Бібліогр.: с. 380-390. –ISBN 978-966-02-8900-6.
Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова, О. В. Носова, Н. С. Краснокутська, О. С. Маковоз ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2011. – 228 c, : іл. – дод.: с. 144-216. – Бібліогр.: с. 217-228. - ISBN 978-966-405-215-0.
Статті. Листи. Документи. Т. IV
Петлюра, С.
Статті. Листи. Документи. Т. IV / С. Петлюра ; [упоряд. В Сергійчук]; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [ПП Сергійчук М. І.], 2006. – 701 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 664-676. – ISBN 966-2911-00-6.
Статті. Листи. Документи. Т. V
Петлюра, С.
Статті. Листи. Документи. Т. V / С. Петлюра ; [за заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2016. – 628 с. – Імен. покажч.: с. 569-605. – ISBN 978-966-2911-76-3.
В ім'я правди й історичної справедливості або Вимушена післямова до виступу на Міжнародному форумі з Голодомору
Сергійчук, В.
В ім'я правди й історичної справедливості або Вимушена післямова до виступу на Міжнародному форумі з Голодомору : зб. матеріалів «Конференція Дмитра Штогрина» / В. Сергійчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 49 с. – ISBN 978-966-518-776-9.
Етнічні межі і державний кордон України
Сергійчук, В.
Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. - [3-те вид., доп.]. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 558 с. : іл. – ISBN 978-966-2911-24-4.
Всеволод Петрів
Сергійчук, В.
Всеволод Петрів / В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 295 с. : іл. – ISBN 978-966-2911-04-6.
Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА
Сергійчук, В.
Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА / В. Сергійчук. – [3-тє вид., доп.]. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2011. – 236 с. : іл. – ISBN 978-966-2911-40-4.
Як нас морили голодом
Сергійчук, В.
Як нас морили голодом : [ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства] / В. Сергійчук. – [3-тє вид. доп.]. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. – 341 с. : іл. – ISBN 966-2911-07-3.
Правда про «золотий» вересень 1939-го
Сергійчук, В.
Правда про «золотий» вересень 1939-го / В. Сергійчук. – Вишгород : ПП Сегійчук М. І., 2014. – 208 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 181-204. – ISBN 978-966-2911-63-3.
Симон Петлюра і єврейство
Сергійчук, В.
Симон Петлюра і єврейство / В. Сергійчук ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – [2-е вид., доп.]. – Київ : [ПП Сергійчук М. І.], 2006. – 148 с. – ISBN 966-2911-02-2.
Соборна пам’ять України. Календар-альманах 2014
Сергійчук, В.
Соборна пам’ять України. Календар-альманах 2014 / В. Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2013. – 285 с. : іл. – ISBN 978-966-2911-59-6.
Почему мы хотим, чтобы вы были богаты. Два человека – одно мнение
Трамп, Дональд.
Почему мы хотим, чтобы вы были богаты. Два человека – одно мнение / Д. Трамп, Р. Кийосаки ; [пер. с англ. С.Э. Борич]. – Минск : Попурри, 2007. – 407 с. : ил. – ISBN 1-933914-02-5. – 978-985-15-0031-0.
Statistical pocketbook 2019. EU transport in figures
Statistical pocketbook 2019. EU transport in figures. – Luxembourg : Publications Office of European Union, 2019. – 156 p. – ISBN 978-92-76-03842-9.
Український Крим
Український Крим / В. Сергійчук. - [2-ге вид., доп.]. – Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2013. – 310 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 289-297; Геогр. покажч.: с. 298-309. – ISBN 978-966-2911-55-8.
Державне регулювання економіки. Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів
Філатов, В. М.
Державне регулювання економіки. Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів / В. М. Філатов, В. В. Липов, С. В. Вершинін ; Нац. фарм. ун-т. – Харків : Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2003. – 143 с. : іл. – Бібліогр.; до кожн. ст. – ISBN 966-615-176-6. – 966-8032-96-9.
Чверть століття українського чину
Чверть століття українського чину. Міжнародні українознавчі конференції в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейні (США) 1982-2006 = A Quarter Senture of the Ukrainian Idea. International Conferences on Ukraine at the University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) 1982-2006 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; [упоряд. Я. Розумний, В. Сергійчук]. – Київ : [ПП Сергійчук М.І.], 2006. – 399 с. – Імен. покажч.: с. 368-395. – ISBN 966-2911-03-0.
Statistical pocketbook 2019. EU energy in figures
Statistical pocketbook 2019. EU energy in figures. – Luxembourg : Publications Office of European Union, 2019. – 258 p. – Glossary: p. 245-253; Notes: p. 254-258. – ISBN 978-92-76-08819-6.
Кібербезпека та інформаційні технології
Кібербезпека та інформаційні технології : монографія / А. Абдалла, Г. В. Альошин, І. Н. Вдовиченко [та ін.] ; Центральноукр. нац. техн. ун-т; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2020. – 379 c. : іл. – Дод.: с. 359-379. – Бібліогр. до кожн. ст. – ISBN 978-617-7927-01-2.
Конференція Дмитра Штогрина
Конференція Дмитра Штогрина: зб. матеріалів / [упоряд. С. М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 313 с. : іл. – ISBN 978-966-518-773-8.
Моя служба Батьківщині
Смовський, К.
Моя служба Батьківщині / К. Смовський. - Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2020. – 346 с. – Дод.: с. 291-322; Імен. покажч.: с.325-331; Геогр. покажч.: с. 332-345. – ISBN 978-617-7837-03-8.
Фінансовий аналіз і планування
Крамаренко, Г. О.
Фінансовий аналіз і планування : навч. посіб. / Г. О. Крамаренко ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 223 с. – Бібліогр.: с. 218-220. – ISBN 966-8253-33-7
Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р.
Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. Документи ГДА СБ України. Ч. 2 / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін; НАН України Ін т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського СБУ України. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 607 c. – (Радянські органи державної безпеки під час другої світової війни 1939-1945. Документи ГДА СБ України). – Геогр. покажч.: с. 558-568; Імен покажч.: с. 569-587. – ISBN 978-966-518-620-5. – 978-966-518-622-9.
Українські реформи після революції гідності. Що зроблено, чому не більше та що робити далі
Українські реформи після революції гідності. Що зроблено, чому не більше та що робити далі / ред. І. Міклош, П. Кухта; пер. М. Новохацька; SAGSUR. – [б. м.] : [б. в.], 2019. – 213 с. – Дод.: с. 193-208; Глосарій термінів с. 212-213.
Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств
Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств : монографія / М. С. Дороніна, В. М. Лугова, Д. О. Серіков, С. А. Доронін. – Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. – 181 с. : іл. – Дод.: с. 175-181. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-617-7801-08-4.
Социальные идентичности в динамике институционального и самоорганизационного
Социальные идентичности в динамике институционального и самоорганизационного / Н. А. Победа, В. М. Онищук, Э. А. Гансова [и др.] ; Одесск. нац. ун-т им. И .И.Мечникова, Ин-т соц. наук , Каф. социолог. - Одесса : ВМВ, 2013. - 306 с. : ил. - Библиогр.: с.158-167, с. 302-306. - ISBN 978-966-413-414-6.
Спасибо, солдаты, за год 41-й, за год 45-й
Спасибо, солдаты, за год 41-й, за год 45-й : 75-летию Великой Победы над фашизмом посвящ. / [редкол.: В. И. Астахова, Е. В. Астахова, В. В. Астахов [и др.]; рук. авт. кол.: Н. П. Гога]; Харьк. гуманит. ун-т «Нар. укр. акад.». – Харьков : НУА, 2020. – 405 с. : ил., фотогр. – [Автограф].
Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології»
Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології», 2-3 квітня 2020 р. = Information Security and Information Technologies / [відп. за вип.: С. П. Євсеєв]; Центральноукр. нац. техн. ун-т, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Кропивницький : [ЦНТУ], 2020. – 104 с. : іл.
Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)