Спеціальність 121. Інженерія програмного забезпечення. Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій

АСУ та прилади автоматики

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах

Вісник Вінницького політехнічного інституту

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки

Вісник Криворізького національного університету

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»

Вісник Тернопільського національного технічного університету

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Технічні науки»

Вісник сучасних інформаційних технологій

Вісник Черкаського державного технологічного університету

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки»

Доповіді Національної академії наук України

Електронне моделювання

Iнфокомунікаційні та комп’ютерні технології

Інформатика та математичні методи в моделюванні

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія

Інформаційні технології та суспільство

Кібернетика та системний аналіз

Математичне моделювання

Механіка та математичні методи

Міжвідомчий науково технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління»

Наука та інновації

Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології

Прикладні аспекти інформаційних технологій

Проблеми програмування

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Радіоелектронні і комп’ютерні системи

Реєстрація, зберігання і обробка даних

Системні технології

Сучасні інформаційні системи

Computational Problems of Electrical Engineering 

Computer Science and Applied Mathematic

Computer Systems and Information Technologies

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

KPI Science News

Mathematical Modeling and Computing

Open Information and Computer Integrated Technologies

Theoretical and Applied Cybersecurity

Ukrainian Journal of Information Technologies