Нові надходженняНові надходження Вересень 2016 р

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинці

Бухгалтерський облік виконання бюджетів

Харченко, С. І.

Бухгалтерський облік виконання бюджетів : монографія. Кн. 2 / С. І. Харченко. - К. : Кондор, 2016. - 542 с. - Дод.: с. 323-541. - Бібліогр.: с. 290-322. - ISBN 978-617-7278-64-0.

Духовно-ноосферно-устойчивое хозяйственное развитие как стратегический вектор возрождения украинского общества

Задорожный, Г. В..

Духовно-ноосферно-устойчивое хозяйственное развитие как стратегический вектор возрождения украинского общества / Г. В. Задорожный ; Всемирное науч. ноосферно-онтологическое о-во им. В.И. Вернадского. - Х. : [ВННОО им. В.И. Вернадского], 2015. - 106 с. - [Ex-Libris].
Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2015 рікЗвіт про діяльність Спілки економістів України за 2015 рік / [за заг. ред. В.В. Оскольського]; Спілка економістів України. - К. : [б. в.], 2016. - 250 с. - (Від з'їзду до з'їзду).

Інформаційні системи та технології в оподаткуванні

Беседовський, О. М.

Інформаційні системи та технології в оподаткуванні : лабораторний практикум / О. М. Беседовський, А. А. Гаврилова, Г. П. Коц ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 267 с. : іл. - Бібліогр.: с. 264-265. - ISBN 978-966-676-610-9.
Історія української культуриІсторія української культури : словник термінів і персоналій / за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець. - 2-ге вид., випр. та доп. - Х. : Право, 2013. - 254 с. - ISBN 978-966-458-530-6.

Логістика .Логістика : навч. посіб. / К. В. Мельникова, Т. О. Колодізєва, О. В. Авраменко [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Ястремської; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 271 с. : іл. - Глосарій с. 257-264. - Бібліогр.: с. 265-271. - ISBN 978-966-676-613-0.
Сучасні проблеми управління підприємствамиСучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; 08 - 09 листоп. 2012 р. м. Харків, Укр. / Харківський національний економічний університет, Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розв. НАН Укр. - Х. : [ІНЖЕК], 2012. - 79 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Дод.: с. 74-79. - Бібліогр. до кожн. ст. - ISBN 978-966-2194-50-0.

Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних системМетодологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем : наук. школа д-ра екон. наук, проф., Засл. діяча науки і техніки України Г.І. Башнянина / О. І. Ковтун, О. С. Вербова, П. Й. Мисловський [та ін.] ; [за наук. ред. Г.І. Башнянина]. - [1-е вид.]. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 1095 с. : іл., портр. - ISBN 978-617-397-103-4.
Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств

Пономаренко, В. С.

Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / В. С. Пономаренко ; за заг. ред. В.С. Пономаренко. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 403 с. : іл. - Дод.: с. 381-403. - Бібліогр.: с. 337-380. - ISBN 978-966-676-582-9.

Мультимедійне видавництво

Пушкар, О. І.

Мультимедійне видавництво : навч. посіб. / О. І. Пушкар, О. С. Завгородня ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 203 с. : іл. - Дод.: с. 197-202. - Бібліогр.: с. 189-196. - ISBN 978-966-676-619-2.
Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємстваОблікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : монографія / П. О. Куцик, І. М. Дрогобицький, З. П. Плиса, Х. І. Скоп ; Львівський торговельно-екон. ун-т. - Львів : Растр-7, 2016. - 267 с. : іл. - Дод.: с. 234-267. - ISBN 978-617-7359-42-4.

Основи господарського права України

Задихайло, Д. В.

Основи господарського права України : навч. посіб. / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. - Х. : Юрайт, 2012. - 325 с. - ISBN 978-966-2740-07-3.
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних працівниківПоложення про планування та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників / [укл. М.В. Афанасьєв, І.В. Литовченко, І.В. Малець [та ін.]]; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 55 с. - Дод.: с. 19-54; [Ex-Libris].

Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльностіПравова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності : навч. посіб. / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Іванова; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2011. - 236 с. - Словник термінів с. 177-194; Дод: с. 197-232. - Бібліогр.: с. 195-196. - ISBN 978-966-458-200-8.
Публічне врядування

Гордієнко, Л. Ю.

Публічне врядування : навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко, С. В. Лукашев ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 387 с. : іл. - Дод.: с. 379-382. - Бібліогр.: с. 358-378. - ISBN 978-966-676-594-2.

Ресурсо- и энергосберегающие технологии в машиностроении

Кремнев, Г. П.

Ресурсо- и энергосберегающие технологии в машиностроении : учеб. пособие / Г. П. Кремнев. - Дніпропетровськ : Лира, 2016. - 297 с. : ил. - Библиогр.: с. 292-293. - ISBN 978-966-383-668-3.
Ринок цінних паперів: особливості та фінансове забезпечення його функціонування

Гавкалова, Н. Л.

Ринок цінних паперів: особливості та фінансове забезпечення його функціонування : монографія / Н. Л. Гавкалова, О. Ю. Шутєєва. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 183 с. : іл. - Дод.: с. 169-182. - Бібліогр.: с. 150-168. - ISBN 978-966-676-614-7.

Розвиток заради порятункуРозвиток заради порятунку / В. Я. Шевчук, В. К. Черняк, Т. Т. Ковальчук [та ін.]. - К. : [Геопринт], 2016. - 183 с. : іл. - Бібліогр.: с. 182-183. - ISBN 978-617-674-019-3.
Физические и компьютерные технологииФизические и компьютерные технологии. Труды 21-й Международной научно- практической конференции : 24-25 дек. 2015 г. / [сост.: Ф.В. Новиков]; Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца; Одес. нац. политехн. ун-т; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Х. : Лира, 2015. - 274 с. : ил. - Библиогр. к каждой ст. - ISBN 978-966-383-658-4.

Человекомерная экономическая наука

Задорожный, Г. В.

Человекомерная экономическая наука: проблемы методологии / Г. В. Задорожный, О. Г. Задорожная. - Х. : [ВННОО им. В.И. Вернадского], 2015. - 415 с. - [Ex-Libris].
Бібліотека ХНЕУ