Нові надходженняНові надходження Жовтень 2016 р

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинці

Аналіз господарської діяльності

Харченко, С. І.

Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. для інозем. студ. / З. Ф. Петряєва ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 371 с. : іл. - Дод.: с. 343-371. - Бібліогр.: с. 341-342. - ISBN 978-966-676-586-7.

Економіко-математичні методи та моделі

Малярець, Л. М.

Економіко-математичні методи та моделі : навч. посіб.; рекоменд. МОН / Л. М. Малярець ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 411 с. : іл. - Бібліогр.: с. 404-406.
Елементи квантової фізикиЕлементи квантової фізики: фізика атомів, молекул і твердого тіла : практикум з навч. дисципл. "Фізика" / О. О. Бондаренко, О. М. Гоков, К. О. Катрунов, Н. С. Цапко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 247 с. : іл. - Дод.: с. 245. - Бібліогр.: с. 243-244. - ISBN 978-966-676-620-8.

История экономики и экономической мысли

Беседовський, О. М.

История экономики и экономической мысли : учеб. пособие / В. М. Филатов, О. А. Набатова, М. А. Мащенко [и др.] ; Харьковский национальный экономический университет. - Х. : ИНЖЭК, 2012. - 327 с. : ил. - Глоссарий с. 317-327. - Библиогр. к кажд. теме. - ISBN 978-966-392-390-1.
Клієнт-серверні технології СКБД Oracle.

Тарасов, О. В.

Клієнт-серверні технології СКБД Oracle. Мова SQL Oracle : навч.-практ. посіб. для самост. підгот. студ. з навч. дисципл. "Організація баз даних та знань" / О. В. Тарасов, В. В. Федько ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 383 с. : іл. - Глосарій с. 345-352; Дод.: с. 359-381. - Бібліогр.: с. 353-358. - ISBN 978-966-676-580-5.

Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства

Карпенко, Н. В.

Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства : монографія / Н. В. Карпенко, Н. І. Яловега ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т екон. і торг.". - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 278 с. : іл. - Дод.: с. 237-270. - Бібліогр.: с. 271-278. - ISBN 978-966-184-191-7.
Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS

Сотніков, Ю. М.

Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2016. - 145 с. : іл. - Дод.: с. 143-144. - Бібліогр.: с. 145. - ISBN 978-617-7253-53-1.

Маркетингова діяльність підприємствМаркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / за заг. ред. Н.В. Карпенко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 251 с. : іл. - Бібліогр.: с. 238-250. - ISBN 978-617-673-464-2.
Механічна обробка великогабаритних деталей зі зносостійкими наплавочними матеріаламиМеханічна обробка великогабаритних деталей зі зносостійкими наплавочними матеріалами : монографія / Ф. В. Новіков, В. О. Анділахай, І. Є. Іванов, Д. Ф. Новіков. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 311 с. : іл. - Дод.: с. 299-307. - Бібліогр.: с. 287-298. - ISBN 978-966-676-589-8.

Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи

Жарська, І. О.

Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посіб. / І. О. Жарська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : [Атлант], 2016. - 262 с. : іл. - Бібліогр.: с. 257-262. - ISBN 978-617-7253-54-8.
Розвиток європейського простору очима молодіРозвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : міжнар. наук.-практ. конф. молодих учен. та студ.; 22 квіт. 2016 р. / Нац. ун-т "Львівська політехн.", ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т екон. і торг.", Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця [та ін.]. - Х. : НТМТ, 2016. - 123 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр. до кожн. ст. - ISBN 978-617-578-108-1.

Сучасні технології фінансового менеджменту банку

Чмутова, І. М.

Сучасні технології фінансового менеджменту банку: методологія формування на стадіях життєвого циклу : монографія / І. М. Чмутова. - Х. : [ФОП Лібуркіна Л.М.], 2015. - 466 с. : іл. - Дод.: с. 368-466; Ex-Libris. - Бібліогр.: с. 331-367. - ISBN 978-966-8177-69-9.
Управління організаційним розвитком

Дорошук, Г. А.

Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С.К. Харічкова; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : [Бондаренко М.О.], 2016. - 194 с. : іл. - Бібліогр.: с. 178-194. - ISBN 978-617-7261-99-4.

Бібліотека ХНЕУ