Нові надходженняНові надходження Березень-Квітень 2017 р

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинці

Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткуванняБюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування : навч. посіб. / В. І. Лемішовський, Л. Я. Сеньків, В. С. Мохняк [та ін.] ; за ред. В.І. Лемішовського; Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т післядипломної освіти. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Львів : Інтелект-Захід, 2008. - 1119 с. : іл. - Бібліогр.: с. 1108. - ISBN 978-966-7597-72-6.

Велика українська юридична енциклопедіяВелика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 1 : Історія держави і права України / [редкол.: В.Д. Гончаренко (голова), О.В. Зайчук, В.М. Єрмолаєв [та ін.]]; Нац. акад. правових наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2016. - 846 с. : іл. - Список осн. скор.: с. 831-837; Покажч. ст.: с. 838-843. - ISBN 978-966-937-049-5. - 978-966-937-048-8.
Інтелектуальна власність

Сергієнко, В. В.

Інтелектуальна власність : навч. посіб. / В. В. Сергієнко, О. М. Коршакова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 123 с. : іл. - Дод.: с. 115-121. - Бібліогр.: с. 107-114. - ISBN 978-966-676-649-9.

Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудування

Гриньова, В. М.

Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудування : монографія / В. М. Гриньова, М. Ю. Явдак. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 219 с. : іл. - Дод.: с. 185-218. - Бібліогр.: с. 173-184. - ISBN 978-966-676-651-2.
Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні

Сергієнко, В. В.

Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні : навч. посіб. / В. В. Сергієнко, А. С. Пешкова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 138 с. : іл. - Дод.: с. 133-138. - Бібліогр.: с. 124-132. - ISBN 978-966-676-631-4.

Регулювання структурного безробіття на ринку праці

Гриневич, Л. В.

Регулювання структурного безробіття на ринку праці : монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 194 с. : іл. - Дод.: с. 163-193. - Бібліогр.: с. 148-162. - ISBN 978-966-676-648-2.
Финансовый учет

Маляревский, Ю. Д.

Финансовый учет - 1 : учеб.-метод. пособие для самост. изуч. дисциплины для иностр. студ. напр. подгот. 6.030509 "Учет и аудит" / Ю. Д. Маляревский, Л. В. Безкоровайная, В. В. Ольховская ; Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца. - Х. : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 233-236. - ISBN 978-966-676-646-8.


Бібліотека ХНЕУ