Нові надходженняНові надходження Квітень 2016 р

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинці

Новый школьный англо-русский русско-английский словарь

Мюллер В. К.

Новый школьный англо-русский русско-английский словарь = New English-Russian Russian-English Learner's Dictionary / В. К. Мюллер ; [отв. за вып.: В.А. Яценко]. - М. : Рест, Аделант, 2015. - 703 с. - Библиогр.: с. 703. - ISBN 978-587197119-2.

Альбом бухгалтерских проводок

Андрусенко А.

Альбом бухгалтерских проводок / А. Андрусенко, И. Басова, Я. Клиженко [и др.]. - 15-е изд., перераб. и доп. - Х. : Factor, 2015. - 406 с. : ил. - Примеч.: с. 399-406. - ISBN 978-966-180-654-1.
Аудит : навч. посіб.; рекоменд. МОН

Огійчук М. Ф.

Аудит : навч. посіб.; рекоменд. МОН / М. Ф. Огійчук, І. І. Рагуліна, І. Т. Новіков. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2016. - 750 с. : іл. - Дод.: с. 680-739. - Бібліогр.: с. 740-742. - ISBN 978-617-566-343-1.

Інвайронментальна економіка : навч. посіб.

Кліменко О. М.

Інвайронментальна економіка : навч. посіб. / О. М. Кліменко, М. А. Мащенко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 175 с. : іл. - Глосарій с. 165-170. - Бібліогр.: с. 171-174. - ISBN 978-966-676-598-0.
Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер

Котлер Ф.

Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер = Marketing Insights from A to Z 80 Concepts Every Manager Needs to Know / Ф. Котлер ; пер. с англ. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2015. - 210 с. - ISBN 978-5-9614-5016-3.

Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : навч.-метод. посіб. для студ. ін-ту прокуратури та слідства

Туляков В. О.

Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : навч.-метод. посіб. для студ. ін-ту прокуратури та слідства / В. О. Туляков, Є. Ю. Полянський, М. М. Дмитрук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. кримінального права. - Одеса : Фенікс, 2015. - 43 с. : іл. - (Навчально-методичні посібники). - [Автограф]. - Бібліогр.: с. 28-42.
Літня школа на базі вищого навчального закладу : навч.-метод. посіб.

Полякова Г. А.

Літня школа на базі вищого навчального закладу : навч.-метод. посіб. / Г. А. Полякова, О. Г. Зима, Ю. Ю. Лола [та ін.] ; за заг. ред. Г.А. Полякової; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 167 с. : іл., фотогр. - Глосарій с. 113-115; Дод.: с. 119-166. - Бібліогр.: с. 116-118.

План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо його застосування

Паливода А.В.

План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо його застосування : офіц. текст. - К. : Паливода А.В., 2015. - 136 с. - (Фінансове законодавство України). - ISBN 978-966-437-270-8.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. - К. : Алерта, 2015. - 303 с. - (Бібліотека бухгалтера). - ISBN 978-617-566-294-6.

Проектування інформаційних систем : практикум

Ушакова І. О.

Проектування інформаційних систем : практикум / І. О. Ушакова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 234 с. : іл. - Дод.: с. 127-233. - Бібліогр.: с. 124-126. - ISBN 978-966-676-596-6.
Українсько-англійський розмовник

Таланов О.

Українсько-англійський розмовник / О. Таланов. - 3-тє вид. - К. : Арій, 2015. - 222 с. - Дод.: с. 210-217. - ISBN 978-966-8959-88-2.

Словник українсько-англійський, англо-український

Сидоренко О.М.

Словник українсько-англійський, англо-український : 120 000 слів / укл. О.М. Сидоренко, В.М. Тесленко, А.А. Заворона, І.С. Сидоренко. - Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 640 с. - Дод.: с. 607-640. - Бібліогр.: с. 7. - ISBN 978-966-14-9349-9.
Сучасний словник англо-український українсько-англійський

Зубков М.

Сучасний словник англо-український українсько-англійський = English-Ukrainian Ukrainian-English Modern Dictionary : рекоменд. МОН / М. Зубков, В. Мюллер. - 2-ге вид., випр. та доп. - Х. : ШАНС, 2015. - 752 с. - ISBN 966-8114-98-1. - 978-966-429-130-6.

Технології електронного видавництва : навч. посіб.

Бондар І. О.

Технології електронного видавництва : навч. посіб. / І. О. Бондар ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 135 с. : іл. - Глосарій с. 133-134; Предм. покажч. с. 135. - Бібліогр.: с. 129-132. - ISBN 978-966-676-592-8.
Управління проектами : навч. посіб.

Шишмарьова Л. О.

Управління проектами : навч. посіб. / Л. О. Шишмарьова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 135 с. : іл. - Бібліогр.: с. 133. - ISBN 978-966-676-597-3.

Фінансовий ринок : підручник; затв. МОН

Шелудько В. М.

Фінансовий ринок : підручник; затв. МОН / В. М. Шелудько ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 3-те вид., стер. - К. : Знання, 2015. - 535 с. : іл. - Предм. покажч.: с. 526-535. - Бібліогр. до кожн. розд. - ISBN 978-617-07-0026-1.
Что делают великие компании или Как отделить лучшее от прочего

Ли, Йон Д.

Что делают великие компании или Как отделить лучшее от прочего = What Great Brands do: The Seven Brand-Building Principles that Separate the Best from the Rest / Йон Д. Ли ; [пер. с англ. В. Кузина]. - СПб. : Питер, 2015. - 287 с. : ил. - (Деловой бестселлер). - ISBN 978-1118611258. - 978-5-496-01350-5.

Экономика труда и социально-трудовые отношения : учеб. пособие

Ким М. Н.

Экономика труда и социально-трудовые отношения : учеб. пособие / М. Н. Ким ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. - Х. : Точка, 2015. - 307 с. : ил. - [Автограф]. - Библиогр.: с. 301-303+Библиогр. к кажд. гл. - ISBN 978-617-669-185-3.


Бібліотека ХНЕУ